[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: убк1.png (69.03 KB, 400x379) ImgOps

 No.1103

Чекаємо падіння Нічану та копрови, тоді-то і зійде Дев'ячівське Сонце.
Хоча правду кажучи, скоріше за все більшість анонів підуть або в осібний інтернет, або на інші бірди, і УБК, якщо не зійде на нівець, то залишиться лише з цим напівмертвим огризком

 No.1108

>>1103
>УБК
Сподіваюся, цього тут не буде. Форсед «субкультура» має вимерти разом з раковими заповідниками.

 No.1110

File: 1660562585572.png (71.54 KB, 400x379) ImgOps

>>1103
Файначівське Королівство з вархаммерівцями ще живе. Зарано їх утилізували. Чи дочекємося поки усі українські іміджборди 2010-х років вимруть, а на їх місце прийдуть одна або кілька нових іміджбордів Нової Епохи 2020-х років? Нехай між собою пересеруться нормально так, а ми подивимося на це і почекаємо.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]