[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1648872849991.png (1.58 MB, 1450x1088) ImgOps

 No.1224>RT вкрала шматок відео та ютуб покриває її

>рекомендує мені відео жертви у якому жертва кидає 3 страйки через що канал вмирає, але потім ютуб воскресає канал
Чому алгорітм такий божевільний?
https://www.youtube.com/watch?v=4IaOeVgZ-wc

 No.1226

>>1224
>Чому алгорітм такий божевільний?
>Чому ботнет є ботнетом?

 No.1229

>>1224
Ти туха хохляцька пізда. Убий себе - врятуй Усраїну.

 No.1230

>>1229
Почни з себе. Отримаєш 100к, як УБД.

 No.1234

File: 1656548794118.jpg (51.69 KB, 500x358) ImgOps

>>1229
Так, оселедець мені личить

 No.1235

>>1234
Протухлий оселедець у твоєї мамці між ніг.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]