[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1633128634657.jpg (824.15 KB, 2048x1536) ImgOps

 No.174

Цей тред присвячується криптомудакам й іншим всяким майнерам різного (у-)роду.

 No.175

File: 20220129_030342.jpg (17.17 KB, 582x239) ImgOps


 No.176

File: 271894626_1657270037957254….jpg (60.12 KB, 700x896) ImgOps


 No.179

File: FJk9BjDXoAg_xDF.jpeg (125.93 KB, 821x918) ImgOps

>>174
А…Ну а ще NFT, ну ви зрозуміли. Забув дописати. Хуйні всякій подібній, тред присвячено.

 No.180

File: dollar5.jpeg (10.78 KB, 225x225) ImgOps

>>179
>крипто
Тільки раSSові кучміSSькі банки, тільки гарDкір.

 No.181

File: jj9UNl9.jpeg (34.65 KB, 481x518) ImgOps

>>180
Банани по два пісят нахуй. Кіло нахуй.

 No.232

File: 273505930_4397146530388752….png (462.64 KB, 960x933) ImgOps


 No.233

>>232
ПІРАТ!

 No.241

File: IMG_2862.jpg (154.76 KB, 1242x565) ImgOps


 No.263

File: signal-2022-02-10-23-44-51….jpg (104.14 KB, 1169x1110) ImgOps


 No.264

File: nfts-metaverse.gif (5.75 MB, 554x640) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]