[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: бока.jpg (139 KB, 599x822) ImgOps

 No.1852

Чи є сенс йти вчитися на музИку в сучасних реаліях?

В крайньому випадку буду грати серед міста, де ще не зайняли місця бімжі і цигани.

 No.1853

>>1852
музика це харам

 No.1854

>>1853
єжжжии шайтан сьєбі з треда

 No.1855

File: 1665410261437879.jpg (605.11 KB, 850x972) ImgOps

>>1852
Є сенс, якщо тобі цікаво і заходить. Головне подумай, як ти будеш продавати здобуті навички гадаю, існують ліпші способи, ніж жебрати по вулицях. Музика — це не завжди зірка.

 No.1856

>>1853
!едишан ,унитсіоВ[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]