[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 2022-space-calendar-slow33….jpg (85.42 KB, 1254x706) ImgOps

 No.1870

Кожного разу або чекаючи наступного дня ви постите рандомний іноземний мем, пікчу, музику або відос. Але єдине правило лише нові хіти і нові. І при можливості відкривайте нові сленгові слова. Поїхали!

 No.1871

File: 5C9AC3C4-2CA2-472E-B647-8….jpeg (70.69 KB, 600x673) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]