[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: нутіпа.png (72.52 KB, 700x400) ImgOps

 No.1978

Робіть з цим що хочете.

 No.1981

>>1978
Це Лейн на піку?

 No.1982

>>1981
Ні, рандомний набір зовнішніх якостей

 No.1983

File: 1665515343728327.jpg (171.02 KB, 1170x1272) ImgOps

>>1982
Ня!

 No.1984

File: dark-wojak-light-grey.jpg (434 KB, 1328x1488) ImgOps

>>1983
Лейн в мене на підсвідомому рівні, видно.

Пік я намалював ще кілька місяців тому, в одному з перших тредів цєї бірди, але засоромився викладати, бо подумав що це занадто крінж. Зараз виклав, бо подумав, що, можливо, тутешні худо_жники зможуть самі це допрацювати якщо їм не сподобається.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]