[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_20221121_033304_344.jpg (53.97 KB, 1197x551) ImgOps

 No.2086

Тут ми бачимо епічного шиза, але насправді він ще епічніший.

 No.2087

File: IMG_20221121_033308_611.jpg (32.91 KB, 497x694) ImgOps

Його профіль в телезі

 No.2088

File: IMG_20221121_033315_337.jpg (63.72 KB, 640x640) ImgOps

Його аватарка

 No.2089

>>2088
То ж, якщо пан створив трід, він може пояснити, що тут відбувається? Нічого шизофренічного я тутоньки не бачу. Хіба якесь лайно, якого достобіса. В чому епічність даного персонажа?

 No.2092

А що незвичного? Звичайнісінький зумерок, думає, що він все ще у дитсадочку.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]