[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 2922404.jpg (196.92 KB, 900x881) ImgOps

 No.2096

Анони, ви дивитеся стріми? Якими стримерами можна обмазатися, якщо раніше я намагався їх не дивитися?

 No.2098

>>2096
>Анони, ви дивитеся стріми?
Жодні. Не розумію нахуя дивитися базар клоунів.

 No.2099

>>2097
Просто мені зайнятися нічим.

 No.2100

Папаня, Папіч, Він ж - Evil Artas, Artas, Віталій Цаль.

 No.2101

>>2096
Дивлюся тільки Убермаргінала

 No.2107

File: 1668821974255951.png (285.2 KB, 400x400) ImgOps

>>2099
То не можна знайти корисніше заняття? Вивчи Гаскель чи встанови Дженту![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]