[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ED0FF40F-A6FC-4627-874F-9….jpeg (123.23 KB, 900x864) ImgOps

 No.272

Ого,іміджборд живий

 No.273

>>272
А шо йому буде?

 No.274

>>273
Я думала тут вже давно ніхто не сидить

 No.275

>>274
Цю іміджборду створили за місяць до війни, тут і не набралося багато анонів. А тепер більшості не до шітпостингу.

 No.276

>>275
Якраз тепер коли всіляки айтікомпанії скорочують працівників, а в Розетки товарообіг впав у 170 раз, людям тільки і залишається що серфити в інтернеті.

 No.277

File: 1aa2d5dcf28fed0410229c61c3….png (237.64 KB, 2560x1440) ImgOps

>>276
>всіляки айтікомпанії скорочують працівників
Мене оминула сія чаша. Та й зі знайомих не так щоби багацько звільняли.

Плюс від початку війну почав у Лінкедині отримувати ще більше прозицій розглянути новий проект, ніж до. Тож напевне знайти нову роботу не проблема.

Аби живий був і з необхідними вигодами кшталту електрики та інтернету.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]