[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 02_137_полів.jpg (55.01 KB, 1120x586) ImgOps

 No.2905

Закопати та й грати футбола!

 No.2906

Це я такий довольний, що не попав у тредю.
Можна зруйнувати цей трід.

 No.2908

File: ClipboardImage.png (9.54 KB, 522x126) ImgOps

>>2906
>Можна зруйнувати цей трід.
Сожеш зробити це сам.

 No.2910

Ні, не cожу. Потім поясню, чому.

 No.2917

Пояснюю. По хардкору.
Я тут не ставлю pass на delete. Тобто не можу використовувати цю опцію, релігія не дозволяє.
Відправляти report на трід чи пост - це зашквар. Стукати - справа стукачів, а я не стукач, але в душі барабанщик.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]