[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 502px-BibleWarningLabel.jpg (51.44 KB, 502x600) ImgOps

 No.303

Хтось із вас коли-небудь проводив так багато часу з фундаменталістами, що ви почали думати, що персонажі з Біблії вирішили прочитати саму Біблію, щоб зрозуміти, що їм робити далі? Я НЕНАВИДЖУ РЕКУРСІВНУ БІБЛІЮ! Крім того, у далекому минулому один день тривав менше 24 годин, «червоний» іноді вживали в Біблії для опису коричневих предметів, і більшість біблійних людей таємно могли бути порнозалежними.

 No.304

>>303
Де тих фундаменталістів знайти? Навіть на Галичині християни радше на позір, а дошлюбного сексу ніколи не проти.

 No.305

File: Oekaki.png (24.21 KB, 500x250) ImgOps

ок

 No.359

File: 67752301_Gu0ds8mDBGigzUCVj….jpg (123 KB, 720x960) ImgOps

>>303
>Я НЕНАВИДЖУ РЕКУРСІВНУ БІБЛІЮ!
А мені норм.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]