[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: photo_2023-08-05 18.36.11.jpeg (97.82 KB, 1280x1229) ImgOps

 No.4641

бебик нахуя ти створив цю борду? тобі учану було мало?

 No.4642

Захотів чувак створити значить так треба. Можливо нам потрібно 10 іміджбордів і більше.

 No.4643

File: Screenshot from 2023-08-12….png (24.84 KB, 545x387) ImgOps

>>4641
>тобі учану було мало?
Якого учану?

 No.4644

>>4643
Це… це… __гіперучан__…

 No.4645

>>4644
Так ясоночан здох ще раніше.

 No.4654

>>4643
Бебику, це минуле, він відійшов разом з Ясоном у вічність

Все ще не розумію навіщо нам стільки борд і хто в біса буде на них постити

 No.4656

>>4654
>навіщо нам стільки борд
Ого, аж три.

 No.4662

Учан був соєвою залупою. Вдячний Бебику за цю борду.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]