[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1687974103444-1.gif (61.64 KB, 253x255) ImgOps

 No.4666

На всяк випадок буду тікати з Нічану як біженець, щоб додатися до аудиторії 9ch. Тепер тут буде більше Анонімусів. Усім доброго здоров'я!

 No.4669

Все так, разом нас богато, разом нас не подолати!

 No.4672

File: FgfoS77XgAcE9tX.jpeg (57.11 KB, 650x433) ImgOps

Шалом, бґате!

 No.4674

Відчуваю що вже скоро восени або взимку Нічан ріпнеться. Саме тому треба звідти переїжджати сюди.

 No.4675

File: 1688621726363.jpeg (104.89 KB, 534x697) ImgOps

28 червня 2021 року ми Пропидвачівців без зупину набігами вайпали а тепер це стадія замороженого конфлікту і пропивачівці користуються зараз нашою слабкістю.

 No.4676

>>4674
>Відчуваю що вже скоро восени або взимку Нічан ріпнеться.
Я вгадав у минулому серпні що Файнач ріпнеться в цьому році і значить десь у листопаді або грудні цього року Нічан теж ріпнеться.

 No.4680

>>4676
Та вже все як у людей! Ми можемо тепер жити.

 No.4778

File: 1692457036475.gif (450.75 KB, 1000x904) ImgOps


 No.4779

File: 1692511765767.gif (798.37 KB, 1000x904) ImgOps

Творчість нічанівського виробництва.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]