[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1320604468244.gif (297.89 KB, 240x320) ImgOps

 No.5560

Анони, а хто знає пароль для всіх домофонів?

 No.5561

>>5560
Бог знає.
Тобі ж залишилося головою битися щодуху закладчик йобаний.

 No.5564

>>5561
ТЦК, не треба! Я не закладчик! Я какаючий мінщик! Я міни кладу під дверима коричневі! Тобто "Братішка, я тібє покушать пріньос!".

 No.5566

>>5564
Знаєш, шкоднику, вислів крилатий в римлян був.
Все своє носи з собою.
Можеш в кишені складати, тецекашникам пропонувати - вони такого бояться[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]