[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 50276016-2576682.jpg (61.96 KB, 600x400) ImgOps

 No.5771

Ми Носії Слова, Ми - Носії Істини! Вороги будуть мучитись в Пеклі і благати нас про пощаду! Але Ми невблаганні! Нашими ворогами керує страх, а страх породжує вірність! Ми Станемо Найвеличнішою Іміджбордою у світі і наші вороги встануть перед нами навколішки і будуть цілувати нам ноги!

 No.5772

File: b7cbc57ced319f919c8383738f….jpg (142.29 KB, 1024x1024) ImgOps


 No.5774

File: images.jpg (3.57 KB, 160x160) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]