[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1656862893801.png (152.84 KB, 548x477) ImgOps

 No.646

Мені здається, що я маю синдром Аспергера аутизм в легкій стадії. До якого лікаря піти, щоб поставив діагноз?

 No.647

>>646
Та до психотерапевта ж, нє?

 No.648

>>646
До гінеколога. Він як раз цим займається.

 No.649

>>648
А пітухолог?

 No.650

>>649
До піткхолога ходять хікіраси. Або до пітухолога, або ж до патологоанатома. Іншого нема варіанту, бо то болячка невиліковна.

>>646

Ти довбойоб звичайний, бо аутисти собі діагноз самі не поставлять.

 No.651

>>650
>Ти довбойоб звичайний, бо аутисти собі діагноз самі не поставлять.
Не обзивайся, я не ставив діагноз, лише маю підозри, тому хочу перевіритися у фахівця.

 No.659

>>651
Тобк до проктопсихіатра.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]