[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (395.91 KB, 519x1024) ImgOps

 No.6516

Вибачте за політоту у /б/, але мені потрібно срочно, щоб хтось відкрив посилання з файлу і подивився, що там. Дуже важливо. Чим скоріше, тим краще.

 No.6529

>>6516
Хороша спроба, хаккер-довбойоб. Але твоя соц. інженерія не спрацює.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]