[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


 No.6528

Як справи, безоси? Що нового?

 No.6551

>>6528
Нового у нас те що скоро усім безосам буде пізда!

 No.6557

>>6551
Чому?

 No.6559

File: images.jpg (9.69 KB, 276x183) ImgOps

>>6557
Тому що спермосібні безоси Жироднача це опущені лайножери і півники та зсучені попущєнки яких їбуть у дупи і кончають їм в рота. Тобто спермосібні це підшконарні спермоглоти. Це вже не щось нове. Це доведений факт з яким неможливо сперечатися.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]