[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 169458286222.jpg (633.8 KB, 1200x628) ImgOps

 No.6586

Аноны, а в каких играх/фильмах вам нравится озвучка? Я имею ввиду именно дубляж, а не общее качество звука.

 No.6917

Сыендук. Рик и Морти.

 No.6929

>>6917
чел навіки застряг в 2013.

 No.6933

Варкрафт російська озвучка.

 No.6943

Не дубляж, але згадаю:
В першому посталі піздата.
https://youtu.be/T6usSBZeMWA?si=muMEwas-XoF7M-3Y
І в Діско Елізіумі озвучка думок гг ахуєнна.

>>6933
Ну це база.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]