[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (531.1 KB, 600x800) ImgOps

 No.7006

НА КОЖНУ ДІЮ Є ПРОТИДІЯ НА КОЖЕН ПРОМІНЬ СВОЯ ФОЛЬГА НА КОЖЕН ЧАС СВОЯ БОРОТЬБА ВИДАЛИ ДІЮ!

 No.7010

>>7006
Ти розділові знаки проґавив.
Нафіга мені видаляти те, що не було встановлено, зоойобе?

 No.7019

дефекація[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]