[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1547565439985-0.jpg (114.28 KB, 1920x1080) ImgOps

 No.725

Створі свій світ на https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/

 No.729

File: 16574734943990.png (842.33 KB, 900x900) ImgOps

>>725
>Створі

 No.730

File: 1656271705801.png (110.02 KB, 414x225) ImgOps

>>725
>JavaScript developer from Minsk, Belarus

Скільки всього поганого лише в одній людині.

 No.747

>>730
нацист?

 No.748

>>747
Гірше - вебмакака

 No.749

>>747
Білосруси гірші за кацапів, бо вони куколди кацапів.

 No.750

>>749
Хто такі "куколди"?

 No.751


 No.752

>>749
хуйню не неси та не будь нацистом

 No.753

>>749
Так, окей, куколди полюбляють, коли їх дружин їбуть інші чоловіки. У даному випадку виходить, що білорусам подобається, коли інші їбуть кацапів. Бля, а що тут поганого?

 No.755

>>753
Куколд — це максимальний рівень опущенки, бо опущений не дужими чоловіками на параші як пітухи, а нижчою істотою — жінкою.

 No.766

>>755
зі смоктаки прибіг?

 No.767

куколд = нацист
але не вебмакака

 No.770

>>766
З форчану, там куколдами обзиваються.

А якщо ти про зеківський сленг, то це все славно-український культурний спадок.

 No.771

>>767
>але не вебмакака
Вебмакака авжеж не може бути гіршою за нациста, бо дурна тваринка не може бути гіршою за людину-вбивцю, яка має самосвідомість.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]