[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: unknown (copy 1).png (504.05 KB, 522x615) ImgOps

 No.86

Адмін, чого повідомлення з lgbt не відображаються в Recent Posts? Товаришів боїшся відлякати?

 No.87

>>86
Чи то просто щоб людям пересічним PSTD ненароком не видати?

 No.88

File: a9a.jpg (346.99 KB, 1440x810) ImgOps

>>86
Фонд Сороса фрахту за /recent/ ще не переказав. Обіцяли до вечора скинути.

 No.89

File: a0N2n50r_700w_0.jpg (54.18 KB, 480x594) ImgOps

>>88
Хороший мем, схвалюю. Ставлю 5 печивок-свастик з 9-ти коробок конфет Рошень.

 No.90

File: 948.png (579.72 KB, 680x670) ImgOps

>>89
Від перця до сонця.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]