[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 16069883166480.jpg (47.42 KB, 680x871) ImgOps

 No.990

Як швидко покласти сайт?

 No.991

Дудоснути.
Але далеко не кожний сайт вийде вальнути.
Не ображай малюків, свинота!

 No.994

>>990
Вбити оротандра.

 No.996

Іміджборд, чи саме сайт?

 No.1000

>>996
А іміджборд — не сайт?

 No.1004

File: Screenshot 2022-07-27 at 2….png (242.35 KB, 866x832) ImgOps

>>996
>>1000
Але я розумію, куди ти ведеш. Що суто іміджборд, особливо дрібноборду типу українських, можна завайпати.

 No.1013

>>1004
ОО, бачу свій тредік.

До речі, коли там Куні-Цин збирається дошку після цп повертати?

 No.1026

File: 1658602951446307.jpg (248.87 KB, 707x1000) ImgOps

>>1013
>після цп
Після якого цп?

 No.1031

>>1026
Там іспанські конкістадори нагнали своїх дівчаток рочків 13-14.

 No.1032

>>1031
Брудні латинуси!

 No.1033

>>1032
Не, латинкойобів з Учану давно прогнали.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]