[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: c1487a6b-9a36-4781-8330-66….png (323.47 KB, 512x399) ImgOps

 No.2

Зрада чекає на тебе. Палить ароматні свічки, наливає вино, одягає шовкове спіднє, змащує олією страпон й ховається в тіні, в під'їзді, в ліфті, за урною для голосування, всюди.

 No.3

File: Lich.jpg (433.91 KB, 1099x1507) ImgOps

>>2
>ЛІЧНИХ
Все правильно, продовжуй.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]