[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: images.jpg (6.38 KB, 260x194) ImgOps

54551 No.3232

Смоктач це сила а спорт могила! Спирт це сила! Російські традиційні цінності альфачівського патріархату алкашів.

7a546 No.4000

Bump hui hij bandera♥petlura

54551 No.5826

>>4000
Слава Свинособакопідорассії!

c5378 No.6931

Російські традиційні скрєпні високодуховні і високоморальні цінності це воювати 25 років проти одного села у сусідній країні поклавши мільйони життів і нічого не досягши. Це не пабєда! Це піррова пабєда! Пабєдітєлі хуєві.

c5378 No.7357

File: 3f9ace5a1db997c903d200df6d….jpg (35.4 KB, 500x317) ImgOps

Восімь лєт дамбілі бамбас! ґдє ви билі восімь лєт?! Альоша!!![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]