[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Fn2W4m-XgAAdR0b.png (240.32 KB, 719x699) ImgOps

 No.584

Як гадаєте — чи запровадить Україна двадцятикопієчну монету номіналом двадцять копійок, і чи хоча б це зупинить злочинність в Україні?

 No.585

Сьогодні 20 місячний день[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]