[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1591565_original.jpg (10.9 KB, 333x250) ImgOps

81296 No.665

Російська культура — уйобіщна зеківська алкоголічна культура і дегенеративна радянщина.

c4649 No.668

>>665
Російських нобелівських лавреатів — 22.
Українських нобелівських лавреатів — 0.

65004 No.670

>>668
лавреатів 0, а лавреаток - 1, Олександра Матвійчук

1c0ff No.671

>>670
>а лавреаток - 1, Олександра Матвійчук
Тоді вже 0,3. Хахах.

Але там присудили премію грантожерській організації, таку подачку я не вважаю легітимною ніцшеанською перемогою.

70a58 No.677

File: rdCmPjtiNcw.jpg (151.39 KB, 512x512) ImgOps

>>665

> Шляхтич з родинної садиби закукарікав.

81296 No.679

File: 5b0WQiUFiMCr9TwYGH2e1SEoBp….png (307.3 KB, 472x354) ImgOps

>>677
Ну то переїдь в іншу садибу. В Москву і Санкт-Петербург тебе все одно не пустять. Будеш жити поряд зі Славкою Сичовим і Єрохіним.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]