[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: a6v9o3ilvlh81.gif (11.71 MB, 750x518) ImgOps

 No.79

В очікуванні. Всі в очікуванні.

 No.80

Треба впровадити національне свято, щорічне "День нависаючого вторгнення РФ в Україну."

 No.81

File: 16isml8d92i81.jpg (82.06 KB, 720x719) ImgOps

Скоріш за все нічого не буде, понад те, що вже відбулося: Захід опустив зарваного путьку.

 No.91

File: IMG_9364.png (3.35 MB, 1242x1716) ImgOps


 No.95

File: 6DFB6430-AE9F-42B4-8CEF-D0….jpg (161.21 KB, 540x588) ImgOps


 No.96

File: signal-2022-02-17-22-15-21….jpg (188.45 KB, 1080x1101) ImgOps

Лол.

 No.97

File: ttime.png (246.54 KB, 599x773) ImgOps


 No.98

>>96
Як не згадати класику.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]