[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: a68ab1f30b1647f089cd49ca60….jpg (32.85 KB, 640x344) ImgOps

 No.1[Reply]

Урочисто відкриваю перший трід на дошці і благословляю його цілющим Ріком Естлі. Танцюють всі!
shorturl.at/bcdqV
12 replies and 1 images omitted.
+++
Open thread.

 No.20

>>17
>не фобія
>хочеться закопати в собі все русняве
Чуваче, це і є фобія.

 No.21

>>20
У мене немає безпідставного страху. У мене є відраза і огида від причетності.

 No.22

>>21
Друже, ну ти ж хоч повністю прочитай, що скинув.

>Основним симптомом цього розладу є надмірне й необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.


Саме твій симптом.

 No.23


 No.24

>>23Delete Post [ ]
[1] [2] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]