[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (337.88 KB, 1280x720) ImgOps

 No.138

TikTok підозріло нагадує почилий у бозі Coub.

Чому тіктаку вдалося, а кубу — ні?

Чи ми невдовзі побачимо таку ж долю нового сервісу, як у старого? Поки ознак цього не видно.

 No.139

>>138
Tiktak вчасно з'явився, а coub/vine появились занадто рано, до того як з'явились доступні смартфони з доброю камерою.

 No.140

>>139
>vine
О, точно, а про вайни й забув.

 No.142

тіктак це по суті нескінченний webm-тред для нормісів

 No.143

>>142
>для нормісів

Для педофілів, лол.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]