[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: pale-moon.jpg (62.23 KB, 915x463) ImgOps

 No.2

Коли настане час зробити Pale Moon дефолтним бравзером?

 No.3

File: Gopher4-2048x1365.jpg (162.42 KB, 2048x1365) ImgOps

>>2
Коли остаточно перейдеш з WWW на gopher і потрібен буде OverbiteFF для нативної навігації. Цей плаґін покинутий давно, а на Блідому місяці працює без проблем.

 No.6

Останній раз коли його компілив & запускав то на рандомних сторінках крашився. Рік може тому.

Над ним три анона працюють. Вже стабільний?

 No.8

>>6
Використовую переважно для бірд і ґофера, але скаржитися не можу, працює стабільно.

 No.9

File: pale-moon-screenshot.png (15.86 KB, 237x344) ImgOps

>>8
Щойно не відкрилася сторінка гівнокодженого інтернет-магазину, проте опція View Page Info спрацювала бездоганно, а мені саме це й потрібно було, щоби вивантажити заблоковану на фронтенді пікчу.

Цю саму чудову опцію з ФФ прибрали.

 No.16

>>3
А сенс переходити

 No.17

>>16
Щоб було комфортненько у мережі.

 No.62


 No.63

>>62
Ясно, але воно не в тому зручному місці.

 No.64

>>63
вроді бачів якісь до того застосунки, пошукай і знайдеш[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]