[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Google2.jpg (119.84 KB, 920x644) ImgOps

 No.120

Чому ДОУ-фаги так дрочать на продуктові компанії? В чому прикол? Там платять більше чи шо?

 No.127

>>120
Оскільки на продукті нема прокладки у вигляді аутсорс-параші, то з великою ймовірністю ніхто в тебе не забиратиме до 90% твоєї ЗП.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]