[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Veruca_James_Confused (пік….jpg (97.43 KB, 720x687) ImgOps

 No.130

Як змінити або прибрати пароль каналу в irc?

 No.132

Прибрати:

/mode #твійканал -k ТвійПароль

Додати/змінити:

/mode #твійканал +k ТвійПароль

 No.291

>>130
Windows дєсть.)

 No.292

>>132
А можна звичайною мишкою поклацати, а не користуватися оцими нахер непотрібними моде, гратами та мінус ке.

>>130
Верука Джеймс красава.

 No.293

>>292
>А можна звичайною мишкою поклацати, а не користуватися оцими нахер непотрібними моде, гратами та мінус ке.

Залежить від реалізацї клієнта. Технічно це можливо і напевно в деяких клієнтах мається такий функціонал.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]