[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/v/ - Videogames

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1572543985_tales-of-majeya….jpg (55.3 KB, 700x394) ImgOps

 No.130

Спробував пограти в пікрілейтед. В чому взагалі суть? Це ж просто примітивна hack-n-slash з широким набором характеристик і древнім інтерфейсом. Чому люди так фапають на рогалики?

 No.131

По ходу це лише ТОМЕ така діабло-подібна. Треба буде спробувати щось інше.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]