[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1668497091981.png (61.4 KB, 240x360) ImgOps

 No.4665

Нитка біженців з Файначу. Що ж, Файнач лежить. А це значить що ми тепер будемо як біженці жити тут і додамось до аудиторії нового сайту! Мир вашому домові!

 No.4668

File: 1670618766289133.jpg (593.13 KB, 2100x3000) ImgOps

>>4665
Привітулі.

 No.4670

Я бачу, вас багато, щощ… Краще до кордону Білорусі та Польщі, за нашу й вашу свободу!
Аве!

 No.4673

Доведеться треди які вижили витягати і рятувати. А значить роботи немало! Файнач більше не з нами. Навіть його твітер не оновлювався з квітня місяця цього року.

 No.4677

File: 05062023.png (146.43 KB, 1876x1696) ImgOps

Це вже якісь гонки на лафетах! Спочатку Гіперучан ріпнувся а потім Файнач і це в проміжку одного року 2022-2023.

 No.4679

File: F3sM6XgWUAASxg0.jpeg (17.77 KB, 409x409) ImgOps

>>4677
Доречі Файнач живий!

 No.4685

>>4679
Я ж казав. Просто той Файнач так адміну треба, що забуває проплатити домен.

 No.4688

File: d2d8f701-3c125c6f0e5d55cbf….jpg (196.62 KB, 1200x630) ImgOps

>>4685
Мудрий адмін Файнача переповнений мудрістю як і сам Файнач.

 No.4777

File: fajno archive.png (288.81 KB, 1876x1696) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]