[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 5K0he.jpg (28.56 KB, 300x397) ImgOps

 No.6861

Не знайшов місцевого Д, тому спитаю у Б

чи є/планується розширення для дашчану? З телефону борди якось зручніші

Повія для привернення уваги

 No.6864

Кажуть, воно і так працює з розширенням lainochan'у.

 No.6872
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]