[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 8a7bd60da44acea4b38805d9b2….png (884.35 KB, 776x562) ImgOps

 No.7114

Якийсь не надто веселий та не зовсім вдалий рік. Це через те, що високосний?

 No.7183

>>7114
Треба подякувати що за 2 роки взагалі дописи дописуємо інакше було б море трупів і крові та ніхто б тут взагалі б не дописував ніколи.

 No.7184

File: ClipboardImage.png (121.14 KB, 947x873) ImgOps

>>7183
Дякуємо Ладім Сцаничу, що не випускає з УНДР у безпечне місце![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]