[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Dancing_Pallbearers.jpg (103.84 KB, 400x225) ImgOps

 No.7172

Ми не їдемо на весілля – ми їдемо на похорони, аноніме!

 No.7173

>>7172
Наша ідеологія - ентропія і смерть!

 No.7174

Вмирати це романтично.

 No.7176

А ми їдем на сусіднєє село.

 No.7180

>>7172
Смерть це закордон. Але є один нюанс.

 No.7181

File: iron-harvest-1.jpg (15.21 KB, 300x300) ImgOps

Смерть це легальний шанс втекти з Планети. Це як потрапити закордон і не повертатися, але смерть це інше значення.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]