[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Untitled2.png (2.05 MB, 1920x1080) ImgOps

8efc2 No.22991

Політичної карикатури тред. Постимо через Tor карикатури Самі-знаєте-на-кого, зроблені власноруч чи знайдені в Інтернеті.

8efc2 No.22993

File: lv-426.png (2.06 MB, 1920x1080) ImgOps

>>22991
Версия 2.0. "Экипаж не представляет ценности". По мотивам одного старого доброго фильма.

8efc2 No.22996

File: ClipboardImage.png (529.51 KB, 734x640) ImgOps

"Віктимна поведінка"

727c7 No.23168

>>22991
Не боїшся, що знайдуть і закопають?

24c37 No.23293

>>23168
Як знайдуть через Tor.

a795d No.23851

File: 1667455869549.jpg (27.11 KB, 352x550) ImgOps


61284 No.24210

File: Screenshot_20240128-214343….png (157.5 KB, 720x742) ImgOps


61284 No.24211

File: Screenshot_20240128-214257….png (346.3 KB, 720x997) ImgOps

>>24210
Зробіть хтось з цього карикатуру.

2ad67 No.26881

File: ClipboardImage.png (367.2 KB, 550x366) ImgOps


e3df7 No.26985

File: 20231230_152525.jpg (22.72 KB, 444x400) ImgOps


727c7 No.27338

File: ClipboardImage.png (503.59 KB, 604x598) ImgOps

Треба таке про українських політиків.

26ae4 No.27570

>>27338
Там крайній зліва, це Айран Майдан, Пінк Флойт, Бич Бойс чи Блецк Саббатх?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]