[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (5.89 MB, 1170x2224) ImgOps

efd8c No.35465

Новий звіт по найщасливіших країнах.

1. Фінляндія
2. Данія
3. Ісландія
4. Швеція
5. Ізраїль (!)

23. США

27. Франція

32. Румунія

35. Польща
36. Іспанія

44. Бразилія

55. Португалія

60. Китай

71. Молдова
72. Росія

81. Болгарія

105. Україна

143. Афганістан

https://worldhappiness.report

efd8c No.35468

Хотів ще Білорусь виділити, але не виявив її у списку.

51e66 No.36490

File: IMG_1456.jpeg (203.92 KB, 1074x981) ImgOps

Румунія стронк.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]