[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1709658818008-0.jpg (71.24 KB, 720x457) ImgOps

17798 No.35771

>Квіри обожнюють муслімів
>Мусліми ріжуть кабель
>Через 5 хвилин без інстаграмчика квіри вимагають ядерних бомбардувань Ємена


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]