[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Everest_North_Face_toward_….jpg (96.37 KB, 660x440) ImgOps

687fc No.38871

Трід про те як переховуватись від злих терористів у горах все життя. Про те як не потрапити в полон до селюків зі складу ТЦК і прикордонних служб поліції а також стукачів і елементів з духовноскрєпною направленістю, які можуть заарештувати, скрутити і змусити працювати в рабстві на работоргівців.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]