[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: GKO92LUWAAE6saI.jpeg (335.77 KB, 1080x1346) ImgOps

cfc57 No.38980

Місто і мімце в якому ти живеш повинно втглядати як пікріл. Але так як в наших грошей не вистачить на велику відбудову. То старі панельки пофарбують у новий колір а дороги залатають латками. А це вже не "Велика Відбудова" буде це буде срало-мазало. А хати-мурашники комміблоківські це не відбудова, це дурна справа.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]