[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Makhno_group.jpg (95.41 KB, 1280x869) ImgOps

8d358 No.39372

Анархізм (від дав.-гр. αναρχω — від ἀν, ан, «без» + ἄρχή, архе, «влада» + -ізм) — суспільно-політична течія, що прагне до максимально можливого визволення особистості, виступає за негайне знищення будь-якої державної влади стихійним бунтом мас і створення федерації дрібних автономних асоціацій виробників і споживачів (союзи громад). Мета анархізму — створення вільної організації суспільства з інститутами громадського самоуправління, яке обходиться без влади людини над людиною. Анархізм пропагує бездержавність. Він є системою етичних та філософських поглядів, ідей, переконань, цінностей та установок, що виражають інтереси різних соціальних груп, класів, товариств, в яких усвідомлюються і оцінюються відносини людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, а також містяться цілі (програми) соціальної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну існуючих суспільних відносин.

34610 No.39407

>>39372
Ідея класна, та нажаль нереалістична.

8d358 No.39684

>>39407
Ходили чутки що тут лояльно відносяться до Анархії і Хаосу.

b4e23 No.39690

>>39684
"Тут - це куди?" :-)
На слова та мережеве пустослівство не так багато реагують, адже профіти вибивати писаними законами заки малі, місцевий держ.-адмін.-ресурс більш-приземистими справами зайнятий та й феномен невловимого Джо подекуди ще спрацьовує.
Однак ті, кому потрібно, примітку в файлику зі справою обов'язково зроблять.

8d358 No.39871

File: 1701249145.925184-.jpg (64.22 KB, 600x455) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]