[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1712477777.547616-.jpg (38.6 KB, 1024x527) ImgOps

07b10 No.39839

Не йдіть у призов у мирний час. Там ветерани вас пиздитимуть по животу руками і будуть знущатися як у дідівщині 1990-х роках та й навіть гірше. Там алкоголіки, які речі крадуть і мають селюківські поняття серед "поцанів".

1777f No.39904

У мирний час не хочу до тієї шараги йти. Зараз теж не дуже, бо якась це стрьомна ідея. Примусово не буду туди йти.

690a2 No.39909

>>39839
А ще там змушують копати окоп. А якщо ти пройобщий то б'ють тебе по животу та просто б'ють і відводять у гауптвахту, де змушують жерти лайно.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]