[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 8139fs9wTfL._AC_UF1000,100….jpg (156.18 KB, 670x1000) ImgOps

3bcff No.39855

Знаю що ідея фантастична, але хотілося б змінити нашу кирилицю на латиницю. Подивимось скільки анонімних користуачів за і проти. % Похуїсти теж враховуються. %

fef08 No.39900

>>39855
Майже неможливо у реальності. Але в теорії можливо.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]