[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1712253744.338043-.jpg (22.84 KB, 591x233) ImgOps

24089 No.40122

301 ст. ККУ не потрібна.
Це вже дурість у Вільній Країні Вільних Людей. 301 статтю треба декріміналізувати. Як і декриміналізувати та легалізувати порно.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]