[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1712861785553.png (636.45 KB, 1602x1266) ImgOps

1d1a7 No.41696

Війна буде 80 років як мінімум, старі покоління перетворяться у пісок. А нові покоління з одної і іншої сторони конфлікту не пам'ятатимуть про те що було раніше. Усі ваші мрії і сподівання можна одразу викидувати у сміттєзвалище і закопати в землю. Усе те що ви переживаєте зараз це лише тільки початок серіалу "війна". Ніхто не програє і не виграє. Зупинки не буде а інтенсивність сповільниться до чайної ложки на рік.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]