[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1717055905659.png (631.72 KB, 775x1280) ImgOps

 No.8009

А ви також завантажували різні додатки знайомств та кидали свого пісюна або дупу людям? Як і дівкам, так і на гей знайомствах?

Пікрандом.

 No.8011

>>8009
Ніколи своїх справжніх дікпіків не кидав. Але іноді на https://chat.ziznannya.org заходжу від імені лолі і кидаю фейкофоточки.

 No.8013

>>8011
Чому? Поділись паком, теж так хочу.

 No.8015

>>8013
>Чому?
1. Автогінефілія.
2. Кумедно спостерігати потуги піхволизів.

 No.8028

Я православный. Нет.

 No.8030

>>8028
> Я православный
І як воно, вклонятися жиду?

 No.8040

File: ClipboardImage.png (116.85 KB, 536x466) ImgOps

>>8030
Лучше всего на свете

 No.8042

>>8040
проиграл

 No.8043

File: 1706818046.016953-.png (425.05 KB, 1108x612) ImgOps

Респект, лий сюди контент[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]